Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna


 • 01.09.19

  Stypendia na rok szkolny 2019/2020

  Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania stypendiów:
 • wniosek o stypendium (.doc)
 • oświadczenie o dochodach (doc)
 • oświadczenie o przesunięciu terminu (.docx)
 • wniosek o zasiłek szkolny (.doc)
 • informator (.doc)

  Wypełnione wnioski należy składać w gabinecie 260 (pedagog szkolny) w dniach 1-15 września 2019 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.

                                        Anna Tomaszewicz - pedagog szkolny

  Pedagog:
  - mgr Izabela Milan - gabinet 107, nr tel. : 895429015 wew. 211
 • mgr Anna Tomaszewicz - gabinet 260

       Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. Pedagog aby skutecznie pomóc, musi nawiązać kontakt z uczniami, obserwować ich zachowanie i wychwytywać wszelkie nieprawidłowości, które mogą świadczyć o trudnościach. W tym celu opracowuje specjalistyczne testy, ankiety, prowadzi badania, rozmawia z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzinami. W bardzo trudnych przypadkach jak również w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnianych przez uczniów ściśle współpracuje z Policją, Sądem Rodzinnym, Strażą Miejską. Utrzymuje kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPS-em, Sanepidem.
       Sprawuje opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi. Prowadzi zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, terapeutycznym, zajęcia wspierające rozwój, rozmowy interwencyjne. Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Realizuje zajęcia mające na celu: profilaktykę uzależnień i zachowań niepożądanych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, budowanie udanych relacji interpersonalnych, samopoznanie uczniów. Uczy postaw sprzyjających bezpieczeństwu, rozbudzaniu zachowań prozdrowotnych, szacunku akceptacji i tolerancji wobec innych.

  DROGI UCZNIU – zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 • czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, chciałbyś się nimi podzielić
 • jeśli chcesz komuś pomóc, zapisz się do „Szkolnego Klubu Wolontariatu”
  DROGI RODZICU – zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • chcesz porozmawiać o życiu szkolnym Twojego dziecka
 • szukasz pomocy i nie wiesz do kogo się zwrócić
  Podziel się swoimi sprawami, wspólnie poszukajmy rozwiązań.


  Psycholog:
  - mgr Elżbieta Sabal - gabinet 207, nr tel.: 895429015 wew. 274,

  - mgr Magdalena Słowik - gabinet 221, nr tel.: 895429015 wew. 213,www.psycholog.vxm.pl, e-mail:pomocizaufanie@gmail.com, Czytaj więcej...


  Obszary działań psychologa szkolnego:
 • psychologiczna diagnoza ucznia w ramach zgłaszanych problemów edukacyjnych, wychowawczych i emocjonalnych;
 • rozmowy interwencyjno-mediacyjne z uczniami, rodzicami, nauczycielami;
 • konsultacje wychowawcze z rodzicami, nauczycielami;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • współpraca z nauczycielami przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zakresie specjalistycznych zaleceń odnoszących się do potrzeb uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 • spotkania terapeutyczne z uczniem i/lub jego rodzicami/opiekunami;
 • zajęcia grupowe o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym;
 • zajęcia w klasie o charakterze psychoedukacyjnym i integrującym;
  Czytaj więcej...