Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne mają na celu: rozwijanie osobowości uczniów; budowanie ich wiary we własne siły i poczucie własnej wartości; ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom; opanowanie przez uczniów umiejętności dobrego komunikowania; różnicowanie i określanie emocji, wypracowanie własnych metod radzenia sobie z emocjami; pokojowego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz tworzenia norm grupowych i współdziałania w grupie. Dodatkowo przyczyniają się do stymulowania twórczego myślenia i gospodarowania własnym czasem.
W trakcie tych zajęć istotne jest także umacnianie wiary we własne siły i możliwości dzieci poprzez pokazywanie i wzmacnianie mocnych stron uczniów. Zwraca się tu szczególną uwagę na różnorodność potrzeb, marzeń i celów jako drogi do rozwijania własnej indywidualności będącej wartością nadrzędną dla każdego człowieka.
W trakcie zajęć wykorzystywane są zarówno wiedza jak i metody z zakresu socjoterapii oraz elementy bajkoterapii, arteterapii, relaksacji oraz konezjologii.
Podczas zajęć dzieci uczą się więc rozpoznawać i akceptować przeżywane przez siebie uczucia, ćwiczą współpracę a także akceptację siebie oraz emocje innych. Zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do rozwiązywania konfliktów, poznają alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.