Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Dokument zawiera następujące informacje:
1. Dane personalne ucznia
2. Informacje o uczniu wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub innych dokumentów dostarczanych przez rodziców.
3. Informacje o uczniu wynikające z przeprowadzonej obserwacji/ diagnozy funkcjonalnej (np. mocne i słabe strony).
4. Oczekiwania rodziców dot. edukacji i terapii ucznia.
5. Edukacja ( przedmiot, program nauczania, nr w szkolnym zestawie, n-l realizujący, sposób dostosowania).
6. Terapia (rodzaj zaj. indywidualnych, liczba godzin, prowadzący zajęcia, działania wspierające).
7. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców wypracowane z udziałem specjalistów.
8. Monitorowanie- ocena funkcjonalna po I okresie (załącznik).
9. Ewaluacja programu - diagnoza funkcjonalna na koniec roku szkolnego (załącznik).
10. Wnioski do pracy w następnym roku.