Wiosna wokół nas – przyroda i sztuka

Wiosna wokół nas – przyroda i sztuka.

Spring around us – nature and art.

Projekt miał na celu uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami związanymi z nadejściem wiosny i dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie. W ramach projektu uczniowie szukali wiosny w najbliższej okolicy , założyli hodowlę roślin, zrobili  wiosenne kanapki i sałatki oraz zapoznali  się z tradycjami i zwyczajami  związanymi z nadejściem tej pory roku. Ponadto wykonali  wiele kolorowych prac plastycznych związanych tematycznie z wiosną, także w Power Point.  Poznali  również  poezję  o tematyce  wiosennej, prezentując wiersze na Szkolnym Konkursie Recytatorskim on line „Zawsze Razem” 🙂

The project aimed to sensitize students to the beauty of nature, to familiarize with the customs and traditions associated with the arrival of spring and to see the changes taking place in nature. As part of the project, students looked for spring in the immediate area, established a plant breeding, made spring sandwiches and salads, and learned about the traditions and customs associated with the arrival of this season. In addition, they did many colorful art works related to spring, also at Power Point. They also learned poetry on spring topics by presenting poems at the School Recitation Competition on line „Always Together” 🙂

Założyciel projektu – Beata Bielska