ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY. HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

z uwagi na pandemię zmienia się organizacja pracy szkoły

– zgodnie z wytycznymi MEN, MZ  i GIS z sierpnia 2020 roku oraz Rozp. MEN z dnia 12 sierpnia 2020 Dz. U., poz. 1394.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy nikt z rodziny wspólnie zamieszkującej nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.


 1. W roku szkolnym 2020/2021 klasy będą przypisane na stałe do sal lekcyjnych, w których będą odbywały się wszystkie zajęcia z wyjątkiem w-f, informatyki, muzyki. Sale fizyki i chemii (131 i 229) będą dostępne tylko na zajęcia, podczas których prowadzone są doświadczenia (zajęcia praktyczne).

Tabela nr 1

KLASY LEKCYJNE:

 1. Uczniowie z klas o numerach sal parzystych na przerwy wychodzą na korytarz po 1, 3, 5,7 lekcji (dotyczy klas IV-VIII).
 2. Uczniowie z klas o numerach sal nieparzystych na przerwy wychodzą na korytarz po 2,4,6,8 lekcji (dotyczy klas IV-VIII).
 3. Nauczyciele w klasach I – III regulują długość lekcji oraz przerwy w zależności od potrzeb / NIE UWZGLĘDNIAJĄ DZWONKÓW/
 4. Uczniowie klas I – III na obiady będą odprowadzani przez opiekunów w wyznaczonych godzinach. Dla uczniów klas IV-VIII zostanie ustalony harmonogram wyjść na obiady.
 5. Z uczniem klasy I w okresie adaptacyjnym tj. – 2 tygodni na teren szkoły może wejść tylko 1 rodzic/ opiekun. Ucznia należy przyprowadzić pod salę lekcyjną oraz niezwłocznie opuścić teren szkoły. Z uczniami klasy II i III na teren szkoły może wejść tylko 1 rodzic/ opiekun. Dotyczy to przyprowadzania i odbierania uczniów z szatni.
 1. Prosimy o nie gromadzenie się uczniów i rodziców przed budynkiem szkoły.
 2. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie powiadomić dyrektora i wychowawcę klasy o członkach rodziny pozostających na kwarantannie.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych.
 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów, ani się nimi wymieniać między sobą.
 5. Dzieci klas I uczęszczające na świetlicę przyprowadzane są do wyznaczonych sal na parterze 12,16,17 (sale w których mają lekcje), a uczniowie klasy III C korzystają z sali nr 25.
 6. Uczniowie klas II – III przychodzą do świetlicy mieszczącej się w salach 14, 15.
 7. Uczniowie dbając o swoje bezpieczeństwo mogą być w maseczkach na lekcji i na przerwach (dobrowolnie w strefie zielonej).
 8. W roku szkolnym 2020/2021 nie organizuje się wyjść i wycieczek klasowych.
 9. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk. Przed wejściem do sali lekcyjnej obowiązkowa dezynfekcja rąk, uczniowie w czasie pobytu w szkole mają obowiązek częstego mycia rąk.
 10. Uczniowie poruszają się na korytarzu w wyznaczonych strefach.
 11. Uczniowie do swoich stref wchodzą schodami z szatni wg podanej informacji.
 12. Uczniowie klas V i VI codziennie rozpoczynają zajęcia lekcyjne o godz. 8:55, co ma za zadanie zmniejszyć ilość uczniów wchodzących jednocześnie do szkoły.
 13. Klasy I A , I B, I C oraz III C przez cały rok szkolny przychodzą na pierwszą zmianę tj. na godz. 8:00.
 14. Dla bezpieczeństwa uczniów zaleca się mierzenie temperatury po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna.
 15. Jeżeli pracownik szkoły/nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać infekcję dróg oddechowych niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic/ opiekun ma niezwłocznie odebrać ucznia.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

Uczniowie klas II-VIII spotykają się ze swoimi wychowawcami w salach podanych w tabeli nr 1

 

Dyrektor ZSO Nr 3

Jadwiga Baczewska