Regulamin wypożyczania

REGULAMIN

zawierający szczegółowe warunki wypożyczania i udostępniania

podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych

uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie

w roku szkolnym 2020/2021

 1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową wraz z załącznikami stanowiącymi ich integralną część (np. płyty CD/DVD, mapy) do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które są przeznaczone do trzyletniego okresu użytkowania przez trzy kolejne roczniki uczniów.
 2. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres danego roku szkolnego i zwracane nie później niż na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych (tj. do 11.06.2021 r.).
 4. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
 5. Wychowawca jest odpowiedzialny za ustalenie terminu wypożyczenia książek
  i przekazanie tej informacji uczniom oraz rodzicom.
 6. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej
  w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych niezwłocznie po zaistnieniu wymienionego wyżej zdarzenia.
 7. Wypożyczenie oraz zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych jest rejestrowany w komputerowej bazie użytkowników prowadzonej przez bibliotekę szkolną.
 8. Uczeń oraz rodzic lub opiekun prawny ucznia przed wypożyczeniem używanych podręczników i materiałów edukacyjnych ma obowiązek sprawdzić ich stan,
  a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy klasy.
 9. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wydawane
  są za pokwitowaniem rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia na zebraniu z rodzicami lub w innym terminie ustalonym z wychowawcą klasy.
 10. Po otrzymaniu podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń jest zobowiązany do ich obłożenia w sposób nie uszkadzający ich okładki oraz kodów kreskowych (zabrania się używania okładek na stałe przyklejanych do książek) oraz dbania o ich stan przez cały okres użytkowania.
 11. Zabrania się w szczególności wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach lub materiałach edukacyjnych.
 12. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej, jednak przed zwrotem podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy.
 13. Zwracane podręczniki i materiały edukacyjne nie powinny nosić śladów zużycia większych niż wskazujące na ich normalne używanie.
 14. Za znaczne zużycie podręcznika lub materiału edukacyjnego uznaje się w szczególności popisanie, porysowanie, zalanie, liczne bądź rozległe plamy, podarcie, brak kartek oraz inne uszkodzenia utrudniające dalsze użytkowanie podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 15. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane, ani oddzielnie zwracane).
 16. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie określonym
  wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzice lub prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowych podręczników lub materiałów edukacyjnych zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 17. Zagubienie bądź zniszczenie płyty CD/DVD lub innych załączników stanowiących integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 18. Przypadki zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy oraz pracownikowi biblioteki szkolnej. Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic lub opiekun prawny ucznia, wpłacając wartość podręcznika na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego.
 19. Rodzic/prawny opiekun ucznia, otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku.
 20. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są zwrócić wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.