KONKURS ŚWIETLICOWY List do Świętego Mikołaja

Wszyscy wierzymy w Św. Mikołaja i czekamy na wymarzone prezenty 😉

W tym roku pomogliśmy Mikołajowi i „napisaliśmy” listy, w których zawarte są nasze najskrytsze pragnienia. Prosiliśmy nie tylko o to, co ucieszy nas osobiście, ale także o to, co sprawi przyjemność naszym najbliższym, a może komuś, kto się tego zupełnie po nas nie spodziewa lub komuś, komu jest to szczególnie potrzebne. 

A wszystko to odbyło się dzięki KONKURSOWI on-line na kreatywny „List do Św. Mikołaja”.

Poniżej wyniki i prezentacja prac konkursowych.

Wyniki KONKURSU List do Świętego Mikołaja

 

Zespół nauczycieli świetlicy.

 

REGULAMIN

 KONKURS ŚWIETLICOWY

 „List do Świętego Mikołaja ”.

          Zapraszamy wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie w wieku 6 – 12 lat do konkursu plastyczno–literackiego polegającego na stworzeniu listu do Świętego Mikołaja, którego szczegóły znajdują się w poniższym regulaminie.

 

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs „List do Świętego Mikołaja”.
 • Organizatorem konkursu jest Świetlica szkolna mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie zwana dalej Organizatorem.

Cele konkursu

 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Pobudzanie kreatywności dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie umiejętności konstruowania pisemnej wypowiedzi
 • Rozwijanie twórczego myślenia i empatii
 • Kształtowanie umiejętności jasnego wyrażania potrzeb
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i/lub technologicznych.

Adresaci konkursu

 • Zaproszenie do konkursu kierujemy do uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie. Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie wiekowe:

Uczniowie z klas I – III;

Uczniowie z klas IV – VI.  

           Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie literacko – plastycznym jest przygotowanie listu do świętego Mikołaja o swoim wymarzonym prezencie w formie : plastycznej, literackiej lub grafiki komputerowej.
 • Każdy uczestnik może wykonać jeden list.
 • Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane ( imię i nazwisko autora, wiek, klasa, telefon, imię i nazwisko opiekuna). Prace, które nie będą zawierały wymienionych danych nie będą oceniane.
 • Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 • Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych konkursach.
 • Przy małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii.

           Termin dostarczania prac

 • List wykonany w formie tradycyjnej i pracę plastyczną należy sfotografować lub zeskanować, natomiast list wykonany elektronicznie należy zapisać w formacie ogólnie dostępnym i przesłać na adres e-mail: sp25swietlica@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2020 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły https://sp25.zso3.olsztyn.pl w terminie do 23 grudnia 2020 r., a dyplomy i nagrody wręczone po powrocie do szkoły.

Nagrody

 • Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i dyplomy.

 Uwagi ogólne

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 • Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystywania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

POWODZENIA!