KONKURS SZKOLNEGO KLUBU WIEWIÓRKA „Śnieżnobiały Uśmiech”

WYNIKI KONKURSU „Śnieżnobiały Uśmiech”

Logo Klub Wiewiórka PCK

 SZKOLNY KLUB WIEWIÓRKA  zaprasza uczniów klas drugich  

ze Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie

do udziału w konkursie  polegającym  na opracowaniu dowolnej krzyżówki tematycznej z hasłem nawiązującym do higieny jamy ustnej.

REGULAMIN KONKURSU:

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs „Śnieżnobiały uśmiech”
 • Organizatorem konkursu jest SZKOLNY KLUB WIEWIÓRKA – opiekun Beata Bielska,  przy Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie zwany dalej Organizatorem.

Cele konkursu

 • Promowanie wiedzy na temat higieny jamy ustnej;
 • Kształtowanie właściwych umiejętności zdrowotnych oraz  pozytywnych nawyków dbania o higienę;
 • Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia;

Adresaci konkursu

 • Zaproszenie do konkursu jest skierowane  do uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie

Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest przygotowanie dowolnej krzyżówki związanej tematycznie z higieną jamy ustnej. Wyjaśnienia do wpisywanych wyrazów muszą być związane z profilaktyką higieny jamy ustnej. Po rozwiązaniu, krzyżówka powinna  zawierać hasło związane z podaną wyżej  tematyką;
 • Technika pracy jest dowolna;
 • W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z każdej klasy. Każdy uczestnik może wykonać jedną krzyżówkę.
 • Praca powinna składać się z czterech części :
 1. narysowanego diagramu ( krzyżówki bez wyjaśnień i hasła),
 2. objaśnień do wpisywanych wyrazów,
 3. rozwiązanej krzyżówki z wpisanymi wyrazami i hasłem,
 4. metryczki ( imię i nazwisko autora, klasa )
 • Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 • Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

   Termin dostarczania prac

 Uwagi ogólne

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 • Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystywania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Organizator konkursu

Beata Bielska