Informacje dotyczące nagród odnośnie KONKURSU „Internet uczy, bawi i rozwija…”

Informujemy, że zaczęliśmy akcje rozdawania nagród dla naszych wspaniałych uczestników konkursu.

Z powodu trudnej sytuacji pandemicznej (zamknięcia szkół) z przykrością zawiadamiamy, że nie możemy zorganizować uroczystego wręczenia dyplomów i nagród.  Podjęliśmy decyzję dostarczenia nagród do szkół, gdzie będziecie mogli bezpośrednio je otrzymać. Z uwagi, że uczestników konkursów jest ponad 170, to prosimy o cierpliwość.

Dzieci z naszej szkoły będą miały ustalony telefonicznie termin odbioru.

Jeśli zechcecie podzielić się swoją radością z nami na naszej stronie, możecie zrobić zdjęcie i je nam przesłać na adres: konkurs.cyfrowitubylcy@gmail.com  Będzie nam bardzo miło 🙂

Pozdrawiamy

Organizatorzy konkursu

WYNIKI KONKURSU: „Internet uczy, bawi i rozwija – czyli zalety cyfrowych mediów i edukacji on-line”

Korzystasz z Internetu? Wiesz, jakie są jego zalety?

Chodzisz do przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły średniej?

Lubisz rysować, malować, tworzyć wiersze?

Masz inny kreatywny pomysł- na przykład na komiks?

To konkurs dla Ciebie!

REGULAMIN KONKURSU

Internet uczy, bawi i rozwija – czyli zalety cyfrowych mediów i edukacji on-line”

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczno-literacki pt. Internet uczy, bawi i rozwija – czyli zalety cyfrowych mediów i edukacji on-line”.
 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie zwana dalej Organizatorem.

 

 1. Cele konkursu:
 • skłonienie do refleksji nad zaletami i wartością cyfrowych mediów i edukacji on-line
 • kształtowanie wśród uczniów postaw warunkujących kompetentne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie z wykorzystaniem Internetu i cyfrowych mediów,
 • podniesienie świadomości właściwego i kompetentnego wykorzystania Internetu,
 • twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na temat zalet i korzyści wynikających z korzystania z Internetu, cyfrowych mediów nie tylko w edukacji on-line, ale także w życiu prywatnym i rodzinnym.

 

 • Adresaci konkursu:

Zaproszenie do konkursu kierujemy do uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej).

 

Tematyka prac:

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej lub literackiej zgodnej z tematem konkursu.
 2. Prace plastyczne i literackie dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć:
 • wypełnioną metryczkę, którą należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej – Załącznik nr 1,
 • zgodę opiekuna prawnego/rodzica autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku – Załącznik nr 2,
 • zgodę opiekuna prawnego/rodzica autora pracy na udział w konkursie
  i rozpowszechnianie nadesłanej pracy – Załącznik nr 3,

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA znajdziesz tutaj : zalaczniki do konkursu.docx

 1. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
 2. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych konkursach.

 

Założenia organizacyjne:

 1. Wymogi, które powinna spełniać praca plastyczna:
 • format A3, A4,
 • wykonana dowolną, trwałą techniką plastyczną, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4
 • zgodna z tematem konkursu.
 1. Prace literackie powinny być dostarczone na adres email: konkurs.cyfrowitubylcy@gmail.com w formacie .doc lub .rtf
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres e-mail: cyfrowarodzina@gmail.com (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020) lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn z dopiskiem „Cyfrowi Tubylcy”.

  UWAGA !!! Zmiana terminu do 30 listopada 2020 r.

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena
  w Olsztynie i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji (też elektronicznych). Przesyłając pracę na konkurs opiekun prawny/rodzic autora pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych placówki.

 

Ocena prac:

 1. Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do konkursu oraz oceny przyjętych prac pod względem merytorycznym i formalnym dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Kryteria oceny:
 • artystyczna: oryginalność, dobór środków i techniki plastycznej, walory artystyczne,
 • merytoryczna: zgodność pracy z tematyką konkursu.

 

 • Ogłoszenie wyników konkursu:
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 11.12.2020.
 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres, z którego została nadesłana praca.

 

 • Nagrody:
 1. Dla zwycięzców i osób wyróżnionych Organizator przewiduje nagrody:
 • tablety 10’ z klawiaturą i etui, Smart Bandy Xiaomi, głośniki bezprzewodowe 20W -40W, pamięci flash – Kingston 32 GB i 64 GB, tablety graficzne, słuchawki bezprzewodowe i inne liczne gadżety
 1. Wręczenie nagród nastąpi po 11 grudnia 2020 po opublikowaniu listy Nagrodzonych osób – możliwy będzie osobisty odbiór w siedzibie Organizatora.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie
 2. Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres:
  Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im H. Ch. Andersena w Olsztynie Wańkowicza 1, adres e-mail: konkurs.cyfrowitubylcy@gmail.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”,
 • rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO,
 1. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 3. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza rezygnację udziału w Konkursie i możliwe jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: cyfrowitubylcy@gmail.com.
 • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 2. Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu wykonywane będą fotorelacje, które będą rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w konkursie.
  W związku z wykonywaniem fotorelacji udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na nieodpłatne, wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, zwłaszcza wizerunku dziecka. Ze względu na to, że przy okazji pozyskiwania takich zezwoleń dochodzi do przetwarzania danych osobowych, informujemy, że te dane będą przetwarzane w celu korzystania z zezwoleń. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 89 542 40 90