Egzamin ósmoklasisty 2020/2021

Szanowni Państwo, w dniach 25-27 maja 2021 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

ósme klasy

 

 • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 

 • Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

 

 • Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W dniach 17-18-19 marca br. zostaną przeprowadzone próbne egzaminy ósmoklasistów OKE .

 • Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę w strojach galowych.
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk, który będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 • Uczniowie mają ze sobą legitymacje.
 • Wszystkie swoje rzeczy osobiste spakowane w przyniesione przez siebie przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania) zostawiają w szatni pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem .
 • Następnie udają się do pod wyznaczoną salę ( zostaną pokierowani) egzaminacyjną. Losują numery ławek i wchodzą do sal. Mają przy sobie tylko dozwolone przybory ( nie wnoszą żadnych, torebek, plecaków itp. ), wodę.
 • Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych i salach gimnastycznych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego tzn. co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 • Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.  Należy uświadomić uczniów, aby  wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

Ogólne zasady dotyczące egzaminu.

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
 1. pierwszego dnia 17 III – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia18 III – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia 19 III– egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.
 • W przypadku uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do przedłużenia czasu pracy trwa odpowiednio:

– egzamin z języka polskiego- 180 minut

– egzamin z matematyki- 150 minut

– egzamin z języka obcego nowożytnego-  135 minut.

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 • Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Uczniowie mogą mieć ze sobą małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku  mogą  znajdować  się  wyłącznie  arkusze  egzaminacyjne,  materiały  i  przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz –w przypadku uczniów chorych lub  niepełnosprawnych–leki  i  inne  pomoce  konieczne  ze  względu  na  chorobę  lub niepełnosprawność.
 • Uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.
 • Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela.
 • Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.
 • W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali.
 • W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki.
 • Zostawia na ławce zamknięty arkusz. Czas jego nieobecności odnotowuje się w protokole.
 • Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.
 • Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 • Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.
 • Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń
 1. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
 2. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej
 3. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych
 • Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie czerwcowym.

 

Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

– zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza

– sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi

– czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony

– czy nr pesel na naklejkach jest prawidłowy

– NIE WOLNO PODPISYWAĆ SIĘ NA ARKUSZU!

– wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

 1. informuje zdających o zakończeniu pracy
 2. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
 3. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
 4. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną  zaświadczenia/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W 2021 r. uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, natomiast 9 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-24/

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice