Konkurs „LEGENDY WARMIŃSKIE W KOMIKSIE”

Legendy warmińskie w komiksie – wyniki

plakat konkurs legendy

REGULAMIN KONKURSU

„LEGENDY WARMIŃSKIE W KOMIKSIE”

Organizator konkursu:  nauczyciele języka polskiego ZSO 3,  uczestniczący w projekcie Szkoła Wierna Dziedzictwu  

Cele konkursu: 

– rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów, 

– propagowanie przynależności kulturowej do małej ojczyzny Warmii oraz budowanie szacunku do przeszłości 

– kształtowanie poczucia więzi z regionem  

– umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu. 

Koordynatorzy konkursu: Irena Tyllo, Adam Moszczyński                               

Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:

 • Klasy I – III  SP
 • Klasy IV – VIII  SP
 • Klasy I – III  LO 

Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu o tematyce związanej z wybraną legendą warmińską. 

 Charakterystyka prac konkursowych: 

 1. Forma pracy : komiks. 
 2. Format zgłaszanych prac A4. 
 3. Technika dowolna: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa. 
 4. Na konkurs można nadesłać jedną pracę, objętość pracy do 4 stron formatu A4 
 5.  Praca nie może być kopią istniejących komiksów. 
 6.  Każda strona komiksu musi być zaprezentowana na oddzielnej kartce. 
 7.  Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie. 
 8.  Jedna osoba może maksymalnie złożyć 1 pracę. 

Konkurs trwa w okresie od 15 kwietnia 2021 r. do 25 maja 2021 r.  

Uczestnik przesyła pracę w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan pracy ) nie później niż 25 maja 2021 r.  na adresadam.polski.lo9@gmail.com 

Każda praca powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem, klasą oraz załącznikiem – podpisaną zgodą rodziców na udział w konkursie (w przypadku uczestników niepełnoletnich).  

 

Kryteria oceny prac: 

Konkurs rozstrzyga trzyosobowa komisja konkursowa, dalej: Komisja powołana przez Organizatora.  

Komisja dokona oceny wykonanej pracy, po czym wyłoni po 1 zwycięzcy spośród uczestników trzech grup konkursu oraz wyróżnienia w każdej w grup. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

Harmonogram konkursu: 

Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 25.05.2021 r. Lista laureatów opublikowana będzie na stronie ZSO 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród. 

Karta-zgloszeniowa- zgoda rodziców