INFORMACJA o stypendiach 2021/2022

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPEŁNIANA DOKUMENTÓW W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PEŁNOLETNI UCZNIOWIE SKŁADAJĄ WNIOSEK SAMI NA SIEBIE
(Rodzic/opiekun może złożyć wniosek tylko z pełnomocnictwem dziecka)

I . STYPENDIA SZKOLNE

1. Termin składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
a) w dniach 1-15 września 2021 r. w szkołach, w których rok szkolny rozpoczyna się od dnia 1 września
b) w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego
Dzień 15.09.2021r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.

2. Termin przekazywania wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie do dnia 20 września 2021 r. (wraz z zestawieniem tabelarycznym w formie papierowej).

3. Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach z zaświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021 r. lub jeśli nastąpiła utrata dochodu z miesiąca składania wniosku) a także oświadczenie dotyczące korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (w którym wnioskodawca wymienia wszelkie świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej uwzględniając miesięczną kwotę danego świadczenia oraz jego rodzaj).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej , pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 • Osoby zatrudnione na umowę o pracę (umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) powinny przedłożyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach .
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2020 r.
 • Osoby prowadzące działalność i rozliczające się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej powinny przedłożyć oświadczenie o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające formę opodatkowania.
 • Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
  zeznań. Składający oświadczenie (wnioskodawca) jest zobowiązany do zawarcia i podpisania w nim klauzuli o następującej treści: ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’. W oświadczeniu tym należy wymienić wszelkie świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej uwzględniając kwotę miesięczną danego świadczenia oraz jego rodzaj.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie mopsolsztyn.bip.gov.pl

4. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny- 528,00 zł.
Kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego – 308 zł (obowiązująca na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmieniana rokrocznie)

Dochody wylicza się biorąc pod uwagę:

 • wynagrodzenie za pracę (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace dorywcze, praktyki uczniowskie/zawodowe) –
  wymagane zaświadczenie o dochodach (oraz w przypadku utraty dochodu –kserokopia świadectwa pracy wraz z oryginałem do wglądu)
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych (1/12 dochodu z roku poprzedniego tj. 2020 r.) wyliczone na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczane na podstawie ryczałtu oraz karty podatkowej wylicza się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające formę opodatkowania
 • dochody z gospodarstwa rolnego od 1 ha przeliczeniowego
 • świadczenia wypłacane przez organ emerytalno – rentowy (emerytury, renty, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne) wymagane zaświadczenie o dochodach z ZUS lub KRUS
 • świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych – wymagane zaświadczenie o dochodach z ZUS lub KRUS
 • świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłek dla bezrobotnych, staż, dodatek szkoleniowy, stypendium, świadczenie przedemerytalne, pomostowe itp.) – wymagane zaświadczenie z Urzędu Pracy o otrzymanych dochodach
 • zasiłki okresowe z pomocy społecznej
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie rodzicielskie)
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
  opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wymagany wyrok z Sądu oraz przelew/przekaz pieniężny lub oświadczenie o wysokości otrzymanego funduszu
 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny
 • W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu
  jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
  1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie (1/12 jednorazowego dochodu z ostatnich 12 miesięcy przekraczającego kwotę =
  5 * 528zł = 2640,00zł * ilość osób w rodzinie (darowizna, spadek, sprzedaż samochodu lub mieszkania, pożyczka itp.) – informację zamieszczamy w
  załączniku oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów punkt 2 oraz we wniosku o stypendium szkolne pkt 15 źródeł dochodu)
 • W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który
  uzyskano ten dochód – informację zamieszczamy w załączniku oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów punkt 3.
 • stypendia określone w przepisach o szkolnictwie wyższym – potwierdzone zaświadczeniem
 • praktyki zawodowe/uczniowskie – potwierdzone zaświadczeniem o dochodach
 • świadczenie z tytułu pieczy zastępczej, np. rodzina zastępcza (oświadczenie wnioskodawcy)
 • inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty finansowane przez Unię Europejską, świadczenie integracyjne CIS, itp. – potwierdzone zaświadczeniem o dochodach

a) do dochodów nie wlicza się m.in. :

 • zasiłków celowych ( np. na żywność, opał, leki, odzież oraz drobne remonty z pomocy społecznej),
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • dochodów z prac społecznie – użytecznych,
 • dochodów z tytułu pobierania świadczenia wychowawczego (500+)
 • programu ,,Dobry start’’ (300+)
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
 • zasiłku szkolnego
 • wartości świadczenia w naturze
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

b) od dochodów odlicza się :

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (potwierdzonych wyrokiem z Sądu oraz przekazem lub przelewem pieniężnym)

5. Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów, natomiast nie może zostać przyznane na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej (np.: zakup żywności i odzieży codziennego użytku, opłat za energię, gaz, czynsz i media, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych itp.)

6. Przesłanki dodatkowe – sytuacja społeczna w rodzinie ucznia:
a) bezrobocie
b) niepełnosprawność
c) ciężka lub długotrwała choroba
d) wielodzietność
e) brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej
f) alkoholizm
g) narkomania
h) rodzina jest niepełna
i) zdarzenie losowe

W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek należy przedstawić stosowny dokument potwierdzający okoliczności ich występowania w rodzinie.

7. Rozliczenie stypendium szkolnego:
Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków
wystawionych na wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią podstawę rozliczenia stypendium szkolnego.
Paragony fiskalne nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu stypendium.

Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:
a) od 1 września do 31 grudnia br.- do dnia 10 grudnia 2021 r.
b) od 1 stycznia do 31 maja 2022 – do dnia 10 czerwca 2022 r.

Rozliczenia przyznanego świadczenia na podstawie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę należy dokonywać na bieżąco

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 32,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00, w pokoju nr 12 gdzie przyjmowani są petenci (parter Banku BPS).

Telefony kontaktowe: 89 5265713, 89 5265749, 89 5266018

 

Rodzice ucznia, dyrektor szkoły lub ośrodka w przypadku rezygnacji lub zaprzestania pobierania nauki, zmiany szkoły, umieszczenia dziecka w ośrodku itd. obowiązani są poinformować organ wydający decyzję o stypendium szkolnym.
Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.
Kwota nierozliczonego stypendium szkolnego wygasa oraz zostaje zwrócona do budżetu państwa.

 

II. ZASIŁKI SZKOLNE

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
– śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
– pożar lub zalanie mieszkania,
– kradzież w mieszkaniu ucznia,
– nagła choroba ucznia lub członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego mająca wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

2. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz w uzasadnieniu wniosku wykazać, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

3. Wniosek o zasiłek szkolny wraz z zaświadczeniem o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp.) składa się w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.
Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację ucznia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.


DRUKI DO WYDRUKU NA STRONIE SZKOŁY SP25 lub do pobrania w szkole (portiernia)zobaczWypełnione wnioski należy złożyć na portierni szkoły.

Osoba do kontaktu: Anna Tomaszewicz wew.268