Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Święta Niepodległości

PLAKAT szachy turniej

Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Strona 5 – Kuratorium Oświaty w Olsztynie al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn tel. 89 52-32-600, 89 52-72-250Kontakt | WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży

 z Okazji Święta Niepodległości

o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Olsztyn, 6 listopada 2021 r. 

 Ełk, 13 listopada 2021 r.

1. CELE

 • Uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym.
 • Wyłonienie najlepszych szachistów wśród uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego.

2. ORGANIZATORZY

Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie we współpracy z: Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, Szkołą Podstawową nr 1 w Ełku, Uczniowskim Klubem Sportowym „Trzydziestka” Olsztyn, Uczniowskim Klubem Sportowym „Uzdowo”, Uczniowskim Klubem Sportowym „Debiut Dziesiątka” Olsztyn.

3. MIEJSCE I TERMIN

 • Turniej w Olsztynie:

6.11.2021 r., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1.

 • Turniej w Ełku:

13.11.2021 r., Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1.

  Harmonogram zawodów:

– potwierdzenie udziału: 8:50-9:30,

– odprawa techniczna: godz. 9:40,

– uroczyste rozpoczęcie turnieju: godz. 9:50,

– pierwsza runda: godz. 10:10.

4. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. ·  Turniej w Ełku – uczniowie szkół podstawowych z powiatów: ełckiego, piskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, oleckiego, gołdapskiego,·  Turniej w Olsztynie – uczniowie z pozostałych powiatów.

5. ZGŁOSZENIA

 • W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, klasę, nazwę szkoły, do której uczeń uczęszcza, powiat, na terenie którego znajduje się szkoła.
 • Zgłoszenia uczestnictwa przesyłają dyrektor szkoły lub rodzice ucznia.
 • Jeśli zgłoszenie wysyła dyrektor szkoły, uzyskuje zgodę rodziców na udział w turnieju oraz informuje ich o regulaminie, w tym o sposobie przetwarzania danych zawartych w zgłoszeniu.

W związku z ograniczeniem limitu uczestników do 100 zawodników w każdym z turniejów (Ełk, Olsztyn) w celu potwierdzenia wolnych miejsc przed wysłaniem zgłoszenia konieczny jest kontakt rodzica lub szkoły z organizatorami pod numerem telefonu: 505 593 738 (Marek Kozłowski).

 • Zgłoszenia udziału w zawodach przesyłamy drogą elektroniczną na niżej podane adresy mailowe w terminach:

Turniej w Olsztynie: bogdanjezak@o2.pl – w terminie do 29.10.2021 r.

Turniej w Ełku: p.klimiuk93@gmail.com – w terminie do 5.11.2021 r.

6.   SYSTEM  ROZGRYWEK

·  Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund – oddzielne dla klas I-III  oraz IV-VIIII.

·  Prowadzona będzie punktacja indywidualna dla uczestników turnieju w obu grupach wiekowych, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.

7.   TEMPO I PRZEPISY GRY

·  Tempo gry – 10 minut + 5 sekund za każde posunięcie na partię dla zawodnika.

8.   PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

·  Wyniki partii oceniane są następująco:  wygrana – 1 p., remis – 0,5 p., przegrana – 0 p.

·  Kolejność indywidualna w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów, a przy ich równości decydują kolejno:- wartościowanie średnie Buchholza (system szwajcarski),- wartościowanie pełne Buchholza (system szwajcarski),- wynik bezpośredniego pojedynku,- progres.

·  W przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia, decyduje dodatkowy mecz z tempem  5 minut na partię.

 9.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach otrzymają puchary, wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy.

10.  SPRAWY RÓŻNE

 • Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem IV Turnieju Szachowego dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Święta Niepodległości o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i jego akceptacją.

·  Opiekę nad uczniami podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie oddelegowani przez szkołę.

·  Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie powinni używać maseczek ochronnych.

·  Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.

·  Za zdolność zawodników do startu w turnieju (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody.

·  Od decyzji sędziego rundowego podczas zawodów można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

·  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści niniejszego komunikatu.

·  Dane przesłane w zgłoszeniu są zbierane na potrzeby Turnieju Szachowego dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Święta Niepodległości o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

·  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w zawodach.

·  Administratorem danych jest Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy (adres: ul. Kościuszki 13- lok. 201/204, 10-502 Olsztyn).

·  Zawarte w zgłoszeniu informacje dotyczące uczestników zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego.

 • Dane uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia turnieju.
 • Uczestnik turnieju ma prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • W oparciu o dane osobowe uczniów Administrator będzie podejmował wobec uczniów zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 • Deklaracja udziału w zawodach jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na zamieszczenie wizerunku zawodnika na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego.
 • Uczestnik zawodów zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 11.  INFORMACJE O TURNIEJU

·  Marek Kozłowski  – tel. 505 593 738 , Dyrektor zawodów – Kamil Zapałowski