Doradztwo zawodowe

Harmonogram-badan-zawodoznawczych-dla-klas-osmych-2021/2022


Historia szkolnego doradcy zawodowego w ZSO nr 3 w Olsztynie

rozpoczyna się we wrześniu 2003 roku. Wtedy to został utworzony etat doradcy zawodowego jednego z pierwszych w Olsztynie i w skali całego kraju. 

Od samego początku funkcjonowania szkolnego doradcy spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców jak i oczywiście uczniów. Swymi działaniami doradca zawodowy  obejmuje wszystkich uczniów szkoły podstawowej 25 o w szczególności uczniów klas VII i VIII, którzy poprzez prowadzenie zajęć zawodoznawczych, indywidualnych rozmów zawodoznawczych i przeprowadzonych specjalistycznych testów zawodoznawczych, otrzymują informację o swoich zainteresowaniach, osobowości zawodowej cechach charakteru. Wpływa to na optymalizację wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej przez naszych uczniów.    

 

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: 

 • bezrobocie,
 • problemy zdrowotne,
 • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika. 

4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych. 

6.Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. 

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia ( w zapleczu merytorycznym jakim jest Szkolny Ośrodek Doradztwa Zawodowego ). 

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat: 

 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
 • świata pracy,
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób

niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, 

 • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom. 

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy. 

6. Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp. 

7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły (prowadzenie Szkolnego Ośrodka Doradztwa Zawodowego). 

8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp. 

9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: 

 • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, 
 • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej. 

10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji. 

11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. 

12. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności. 

13. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp. 

 

Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego 

 1 . Dla indywidualnych odbiorców: 

 • Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 • Poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów.
 • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 • Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy.
 • Świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
 • Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

2. Dla szkoły:

 • Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy i dotyczących „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”. 
 • Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji ( Szkolny Ośrodek Doradztwa Zawodowego) 

3. Dla państwa i władz lokalnych: 

 • Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki. 
 • Podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu. 
 • Zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej. 

4. Dla pracodawców:

 • Zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanychkandydatów świadomych oczekiwań rynku pracy. 
mgr Robert Gawroński