Zajęcia logopedyczne

W Szkole Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena

terapią logopedyczną

objęci są uczniowie z orzeczeniami PP-P o niepełnosprawności.

Terapia prowadzona jest w formie grupowej dostosowanej do możliwości i potrzeb ucznia.

Do zadań logopedów należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia poziomu rozwoju mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma oraz istniejących wad i zaburzeń w tym zakresie;
 • odpowiednio do wyników diagnozowania – prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii mowy dzieci i młodzieży;
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami uczniów w celu wspierania efektów prowadzonej terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy;
 • udzielanie porad i konsultacji w zakresie wspomagania rozwoju mowy rodzicom, nauczycielom oraz innym zainteresowanym osobom;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dzieci (uczniów);
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programów wychowawczych i programów profilaktyki szkół i placówek;
 • prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej;
 • udział w posiedzeniach zespołu specjalistycznego.

NASZE DZIAŁANIA ORAZ PROPOZYCJE ĆWICZEŃ:

 1. Ćwiczenia oddechowe.
 2. Pszczoły i nauczanie na Teamsie.
 3. Żyj z pasją. Logopedia na Teams.