Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

W Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. H. Ch. Andersena w Olsztynie

zatrudnia się dodatkowo Nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Ich zadaniem jest współorganizowanie kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

W praktyce Nauczyciel ten nazywany jest Nauczycielem wspomagającym.

Cele:
Nauczanie i wychowanie uczniów zdrowych i niepełnosprawnych w ramach szkoły ogólnodostępnej poprzez:
a) integrację dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym,
b) diagnozę potrzeb specjalnych każdego dziecka w klasie,
c) nauczanie wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania poprzez modyfikowanie programu nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia, w zakresie treści i metod oraz tempa uczenia się dzieci, tworzenie indywidualnych programów nauczania w zależności od potrzeb i możliwości każdego ucznia, – stosowanie aktywnych metod;
d) stymulowanie rozwoju ucznia oraz przygotowanie do przyszłego, samodzielnego na miarę możliwości włączanie w życie społeczne;
e) kreowanie sytuacji dających możliwości twórczego rozwoju dziecka,
f) stosowanie szeroko rozumianej indywidualizacji,
g) współpracę z nauczycielami,
h) stwarzanie odpowiedniej atmosfery,
i) życzliwość wobec dzieci.

Zadania:
Zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne można podzielić na trzy grupy:
a. zadania edukacyjne związane z organizacją kształcenia dzieci,
b. zadania wychowawcze i integrujące związane ze wspieraniem integracji i wzajemnej tolerancji między dziećmi w klasie, w szkole i poza nią, a także pomiędzy rodzicami uczniów i nauczycielami,
c. współpraca z nauczycielem prowadzącym i wychowawcą klasy oraz z całym zespołem specjalistów (z psychologiem, pedagogiem szkolnym, logopedą, rewalidatorem, rehabilitantem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem).

Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
1. Tworzy sytuacje dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do osiągnięcia sukcesu.
2. Dokonuje ewaluacji swoich działań.
3. Pracuje w zespole przygotowującym indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz zespole koordynującym udzielanie szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów mających orzeczenie do kształcenia specjalnego.
4. Współpraca z pedagogiem, psychologiem i wszystkimi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasach integracyjnych w zakresie funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej.
5. Stosuje odpowiednie metody i formy pracy, przygotowuje odpowiednie pomoce.
6. Wspiera i wspomaga integrację swoich podopiecznych i innych uczniów.
7. Zapewnia atmosferę wzajemnej życzliwości i tolerancji.
8. Wspiera rodziców dzieci specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
9. Współpracuje i współdziała z innymi nauczycielami zatrudnionymi w szkole oraz organami szkoły tj. : Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.
10. Aktualizuje swoją wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących oświaty.
11. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez samokształcenie bądź uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, którego wybór uzasadniony jest potrzebami szkoły.
12. Prowadzi wymaganą dokumentację szkolną.
13. Uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej w danym typie szkoły oraz w posiedzeniach plenarnych rad pedagogicznych zespołu.
14. Uczestniczy w spotkaniach z rodzicami.
15. Pracuje na podstawie przygotowanego przez siebie programu nauczania, który to program Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
16. Udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, by nie zaniżać wymagań dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich oceny. Wykorzystuje w pracy specjalne metody i specjalnie dostosowane pomoce dydaktyczne.
17. Pomaga uczniom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
18. Stymuluje ogólny rozwój ucznia.
19. Rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne ucznia z niepełnosprawnością.
20. Współorganizuje zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w klasie integracyjnej.
21. Udziela pomocy nauczycielom w doborze form i metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością.
22. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne lub uczestniczy w zajęciach edukacyjnych klasy integracyjnej zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Zespołu planem zajęć.

Oczekiwane osiągnięcia:
1. Zachęcenie uczniów do pracy, do aktywnego udziału w zajęciach, zapobieganie ich bierności.
2. Stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju dziecka, dając mu możliwość odniesienia sukcesu. (dlatego nie tylko sam efekt końcowy pracy ucznia jest ważny, ale przede wszystkim wkład włożony w jej wykonanie)
3. Integracja dzieci niepełnosprawnych, która jest szansą lepszego przygotowania do życia w społeczeństwie ludzi zdrowych, umiejętności nawiązywania kontaktów emocjonalnych, rozbudzania ambicji.

Naszą myślą przewodnią powinny być słowa Marii Grzegorzewskiej:
„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.