REKRUTACJA

REKRUTACJA DZIECI

do klasy I SP 25 w roku szkolnym 2020/2021

 

W 2020 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

 • zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej, (patrz: na dole strony)
 • udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej – jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.);

2) w roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w 2014 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły, przyjmowani są z urzędu – na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

oraz biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w szkole spoza obwodu

rozpoczną się  16 marca 2020 r.  i  będą trwać  do  27 marca 2020 r.

Przyjmowanie dzieci do szkół będzie dokonywane przez stronę internetową:

www.edukacja.olsztyn.eu

lub

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/,

na której zamieszczony zostanie Poradnik korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” oraz oferty szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji.

Przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie się odbywało za pomocą systemu „Elektroniczna rekrutacja”:

 • wyłącznie w formie elektronicznej – pod warunkiem, że oboje rodzice / prawni opiekunowie posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany;
 • w formie tradycyjnej, tzn.:
 1. jeżeli rodzice / prawni opiekunowie nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego będą mogli elektronicznie wypełnić „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz z załącznikami, wydrukują go i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole spoza obwodu – pierwszego wyboru,
 2. rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz załącznikami w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole podstawowej – pierwszego wyboru (informacje zawarte w „Zgłoszeniu” lub „Wniosku” wprowadzi do systemu elektronicznego upoważniony pracownik szkoły).

UWAGA:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice / prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie muszą dołączyć „Oświadczenia” potwierdzające spełnienie kryteriów określonych uchwałą Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej.

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA:

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza  w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej tej Szkoły).

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 12 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym  na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021.

WAŻNE DATY:

 • od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca, WAŻNY KOMUNIKAT !!!
 • 3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 6 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 14 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

UWAGA:

Przed przystąpieniem do korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” do szkoły podstawowej należy przygotować:

 • nr PESEL dziecka albo w przypadku cudzoziemca nr paszportu dziecka;
 • zeskanowane wszystkie niezbędne załączniki, w tym „Oświadczenia” – w przypadku korzystania z formy wyłącznie elektronicznej.

ZARZĄDZENIE  NR 12

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – WAŻNE kliknij !!! od 16 marca 2020 r.

do 27 marca 2020 r.

do godz. 15.00

od 19 sierpnia 2020r.

do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej    i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 30 marca 2020 r.

do 2 kwietnia 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 kwietnia 2020 r.

godz. 14.00

25 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia  

od 6 kwietnia 2020 r.

do 9 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00                                                     

 

od 26 sierpnia 2020 r.

do 27 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00                                                       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14 kwietnia 2020 r.

godz. 14.00

28 sierpnia 2020 r.

godz. 10.00

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.


§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT OLSZTYNA

                                                                                                                             Piotr Grzymowicz


 • W przypadku dziecka urodzonego w 2014 r. wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć:

Opinię z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej  lub dokument potwierdzający korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Obwód szkoły:

Aleja Generała Władysława Sikorskiego
Dywizjonu 303
Generała Franciszka Kleeberga
Generała Józefa Hallera
Generała Kazimierza Sosnkowskiego
Generała Leopolda Okulickiego
Generała Mariusza Zaruskiego
Generała Stanisława Maczka
Generała Stefana Grota Roweckiego
GenerałaTadeusza Kutrzeby
Generała Władysława Andersa
Księdza Roberta Bilitewskiego
Księdza Jerzego Popiełuszki
Majora Henryka Sucharskiego
Majora Jana Piwnika
Melchiora Wańkowicza
Mieczysława Orłowicza
Stefana Poznańskiego
Profesora Eugeniusza Grabdy
ProfesoraWacława Minakowskiego
Rotmistrza Witolda Pileckiego
Stanisława Murzynowskiego
Srebrna
Synów Pułku
Tomasza Dziamy
Włodzimierza Puchalskiego
Złota
Profesora Grzegorza Nowaka