Zajęcia z tyflopedagogiem

ZAKRES CZYNNOŚCI TYFLOPEDAGOGA

w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. H. Ch. Andersena w Olsztynie

 

I.       W ZAKRESIE ZADAŃ EDUKACYJNYCH

  1. Dokonanie diagnozy ucznia niepełnosprawnego tak, by proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu celów i oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych. Podstawą jest diagnoza okulistyczna oraz orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  2. Udzielanie pomocy uczniom niewidomym oraz słabo widzącym tak, by nie zaniżać wymagań dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów oceniania. Wykorzystywanie w pracy specjalnych metod i  dostosowanych pomocy dydaktycznych. Opracowywanie i wdrażanie własnych programów edukacyjnych.

 

II.     W  ZAKRESIE ZADAŃ INTEGRUJĄCYCH

  1. Czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi z różnych klas . Dotyczy to zajęć z tyflopedagogiem, które odbywają się w małych grupach i uczestniczą w nich uczniowie danej grupy wiekowej.
  2. Budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Organizowanie spotkań instruktażowych , udział w spotkaniach Zespołów Specjalistycznych.
  3. Opracowanie form współpracy na lekcjach z nauczycielami uczącymi. Wspólne ocenianie postępów w nauce i zachowaniu, z uwzględnieniem możliwości oraz stanu zdrowia ucznia.

 

III.  W ZAKRESIE ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH

  1. Wspieranie rodziców dzieci niewidomych oraz słabo widzących poprzez kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka.
  2. Informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domowej, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych.

 


MATERIAŁY DO POCZYTANIA :

1. Trening koordynacji wzrokowo- ruchowej.

2. Zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysł wzroku u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

3. Ochrona wzroku przy komputerze.

Ochrona wzroku przy komputerze