Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje

emocjonalno – społeczne

mają na celu:

  • rozwijanie osobowości uczniów;
  • budowanie ich wiary we własne siły i poczucie własnej wartości;
  • ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom;
  • opanowanie przez uczniów umiejętności dobrego komunikowania;
  • różnicowanie i określanie emocji, wypracowanie własnych metod radzenia sobie z emocjami;
  • pokojowego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz tworzenia norm grupowych i współdziałania w grupie;
  • przyczyniają się do stymulowania twórczego myślenia i gospodarowania własnym czasem.

W trakcie tych zajęć istotne jest także umacnianie wiary we własne siły i możliwości dzieci poprzez pokazywanie i wzmacnianie mocnych stron uczniów. Zwraca się tu szczególną uwagę na różnorodność potrzeb, marzeń i celów jako drogi do rozwijania własnej indywidualności będącej wartością nadrzędną dla każdego człowieka.
W trakcie zajęć wykorzystywane są zarówno wiedza jak i metody z zakresu socjoterapii oraz elementy bajkoterapii, arteterapii, relaksacji oraz konezjologii.
Podczas zajęć dzieci uczą się więc rozpoznawać i akceptować przeżywane przez siebie uczucia, ćwiczą współpracę a także akceptację siebie oraz emocje innych. Zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do rozwiązywania konfliktów, poznają alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.