Zajęcia z surdopedagogiem

Terapia surdopedagogiczna

to zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu. Uczniowie na zajęcia z surdopedagogiem kierowani są na podstawie posiadanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych i wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, w celu ułatwienia mu opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych przewidzianych dla danego etapu edukacyjnego, a w dalszej kolejności przygotowania go do dorosłego życia.

NA ZAJĘCIACH:

 • Rozwijamy umiejętności językowe, komunikacyjne i kulturowe.
 • Wzbogacamy słownictwo czynne i bierne.
 • Poszerzamy wiedzę o otaczającym świecie.
 • Usprawniamy funkcje słuchowe.
 • Doskonalimy analizę i syntezę słuchową oraz słuchy fonematyczny.
 • Rozwijamy koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową.
 • Wyrównujemy braki w zakresie wiedzy i umiejętności szkolnych na danym poziomie edukacyjnym.
 • Doskonalimy umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Doskonalimy umiejętności poprawnej pisowni.
  W pracy terapeutycznej nie obowiązują żadne terminy ani rygory czasowe. Jedynym kryterium przejścia do następnego stopnia trudności są faktyczne osiągnięcia ucznia.